تیم دندانپزشکی نخ دندون تمام خدمات دندانپزشکی را در شعبه پیروزی _ شرق تهران با بهترین متریال و متخصصین دندانپزشکی ارائه میدهد.

محیط کلینیک شعبه پیروزی